TOP

สปน.สั่งขยายเวลา Work from Home 95% ต่อเนื่องถึง 14 พ.ค.

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่องการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ปฏิบัติงานภายในที่พักอย่างต่อเนื่องสูงสุด จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าสาเหตุสำคัญ คือการติดเชื้อในที่ทำงาน จึงขอความร่วมมือใช้การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบค. และตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เครดิตข้อมูล : ไทยรัฐ

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล