Check Out London's Leading Radio Station - www.housseheads.uk

House Heads UK - Award Winning 2022 Visit www.househeads.uk

  TOP

  ‘หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร’ คลังความรู้กลางพระนคร

  จากการที่กรุงเทพฯ ได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก เมื่อปี พ.ศ. 2556 (World Book Capital 2013) ส่งผลให้ 1 ใน 9 พันธกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครต้องทำให้ลุล่วงตามแผนส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ การก่อสร้างหอสมุดเมือง เพื่อให้บริการการอ่านแก่ประชาชนในเมืองหลวง และพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวประจำเมืองกรุง ทำให้หอสมุดเมืองแห่งนี้ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

   

  คงไว้ด้วยสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมผสานศิลปะไทย

  หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ถูกเปลี่ยนโฉมจากอาคารเก่าของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร 15 หลังที่เรียงรายตลอดสองฟากถนนราชดำเนิน มีความเป็นมาแรกเริ่มภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ให้สร้างถนนราชดำเนิน ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2482 – 2491 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ต่อเนื่องถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้ทำการปลูกสร้างอาคารสาธารณะประเภทต่างๆ จากภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์และเคารพในคุณค่าของสถาปัตยกรรมเดิม ส่งผลให้การออกแบบปรับปรุงอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตก ผสมผสานการตกแต่งแบบศิลปะไทย อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับศิลปะสไตล์อาร์ตเดโค และนีโอคลาสสิก (สถาปัตยกรรมเดิม) และแล้วอาคารแห่งนี้ ก็ได้กลายเป็นแหล่งความรู้แห่งใหม่ของคนเมือง เป็นหอสมุดเมืองที่ครบวงจรและบริการครบครัน

  ชั้น 1 ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และสังคม นอกจากนั้นยังมีห้องคลังนิตยสารและหนังสือพิมพ์ อีกทั้งบริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ห้องฉายภาพยนตร์ และห้องสมุดสำหรับผู้พิการ ประกอบด้วย ห้องสมุดเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ สื่อภาพ และสื่อโสตทัศน์ต่างๆ เดินขึ้นมา

   

  ชั้น M เป็นชั้นสำหรับเด็ก ซึ่งรวบรวมหนังสือวรรณกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน (วรรณกรรมแปล, สารานุกรมสำหรับเด็ก, หนังสือภาพสำหรับเด็กเล็ก ฯลฯ) รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัว

   

  ชั้น 2 เป็นโซนหนังสือต่างประเทศ วรรณกรรมหายาก และหนังสือทั่วไป (วรรณกรรมศิลปินแห่งชาติ, วรรณกรรมนักเขียนรุ่นใหม่, วรรณกรรมคลาสสิก, ซีไรต์ไทยและอาเซียน มุมหนังสือต้องห้าม ฯลฯ) โดยชั้นนี้มีห้องเงียบ หรือพื้นที่ส่วนตัวที่จัดแยกไว้สำหรับคนที่ต้องการหากิจกรรมเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังมีนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับการอ่านที่น่าสนใจ เช่น การจัดแสดงหนังสือหายากของกรุงเทพฯ หนังสืองานศพ ตลอดจนการเสวนาต่างๆ

   

  ชั้น 3 รวบรวมองค์ความรู้ และโครงการพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนากรุงเทพฯ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 และเป็นหอจดหมายเหตุ กรุงเทพมหานคร รวบรวมเรื่องราวเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์โสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพฯ ในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการคมนาคม ผังเมือง ประชากร เขตพื้นที่ทั้ง 50 เขต รวมไปถึงโครงการต่างๆ

   

  ช่วงเวลา (ปกติ) เปิด-ปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

  โดยปกติของการเปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์)
  วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 21.00 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
  ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)

   

  สมัครสมาชิกห้องสมุดฯ

  – อายุไม่เกิน 15 ปี ปีละ 5 บาท
  – อายุ 15 ปีขึ้นไป ปีละ 10 บาท

  ค่าประกันหนังสือ
  – อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 20 บาท
  – อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 40 บาท
  สำหรับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอเข้าใช้บริการได้โดยใช้หนังสือเดินทาง เพื่อรับบัตรสมาชิกชั่วคราว

   

  การให้บริการของห้องสมุดฯ ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าใช้บริการ

  ในช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  เนื่องจากยังเป็นช่วงที่ต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จึงมีมาตรการในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการห้องสมุดก่อนทุกครั้ง

   

  การลงทะเบียน

  • เปิดลงทะเบียน ภายในเวลา 09.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ผ่านเว็บ http://www.bangkokcitylibrary.com/ 
  • หรือสามารถสแกนQR Coad เพื่อลงทะเบียนได้เช่นกัน
  • การลงทะเบียนวันนี้ สามารถเข้าใช้บริการได้ในวันถัดไป
  • จำกัด 70 คน ต่อรอบในการเข้าใช้บริการ

   

  การเปิดให้บริการ (เวลาใหม่) ช่วงสถานการณ์โควิด-19

  เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันเสาร์โดยแบ่งเป็น 2 รอบ
  รอบเช้า: เวลา 09.00 น. – 12.00 น
  รอบบ่าย: ตั้งแต่ 13.00 น. – 16.00 น.
  หมายเหตุ: เวลา 12.00 – 13.00 น. ทำความสะอาดพื้นที่ห้องสมุด

   

  สแกน QR Coad 

   

  ข้อกำหนดการเข้าใช้พื้นที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

  1. เลือกลงทะเบียนได้ 1 รอบ(เช้า/บ่าย) ต่อ 1 วันเท่านั้น
  2. กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมล์จริง เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนจองเข้าใช้พื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการส่งรหัสไปให้ทาง อีเมล์หากไม่มีรหัสยืนยันจะไม่ให้เข้าในพื้นที่
  3. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ในพื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร หากมีไข้ หรือ อุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่แม้จองใช้บริการแล้วก็ตาม
  4. นั่งในพื้นที่ ที่จัดเตรียมไว้ งดเคลื่อนย้าย เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์
  5. เมื่อหยิบหนังสือออกมาจากชั้นแล้วให้วางคืนที่รถเข็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาด
  6. เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ขอความร่วมมือออกจากพื้นที่ตามกำหนด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ต่อไป

   

  สามารถติดตามรายละเอียดของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้ที่ www.bangkokcitylibrary.com หรือทาง Facebook: Bangkokcitylibrary 

   

  * * * * * * * * * * *

  เรื่องโดย : อโนชา ทองชัย

  เครดิตภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร www.prbangkok.com

  ที่มา : BANGKOK NEWS Issue 269 | กรุงเทพมหานคร | หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

  AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา