TOP

โรงพยาบาลในสังกัด กทม. พร้อมรับมือหาก COVID-19 ระบาดระลอก 2 และเตรียมเปิดบริการ ARI Clinic (คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ)

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในต่างประเทศ ที่ได้พบผู้ป่วยมีผลตรวจกลับมาเป็นบวกอีกครั้งใน ประเทศเกาหลีใต้ ขณะที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ก็กลับมามีผู้ติดเชื้อกว่าร้อยรายอีกครั้งทั้งที่ยังปิดเมือง รวมถึง สิงคโปร์ ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ COVID-19 กลับมาแพร่ระบาดรอบสอง และได้ทำให้การแพร่ระบาดระลอก 2 ของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงสร้างความกังวลให้เกิดขึ้นทั่วโลก เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่แม้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติคลายล็อคดาวน์ ผ่อนปรนระยะที่ 5 ในสถานการณ์โรคระบาดนี้ก็ตาม แต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงประกาศเตือน ‘คนไทยการ์ดอย่าตก ป้องกัน COVID-19 ระบาดระลอก 2’ ทำให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดรอบสอง และเตรียมพร้อมรับหาก COVID-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

 

ลดความแออัดในโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

กทม. ได้รณรงค์เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และระยะห่างตามหลัก Physical Distancing ในโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ได้แก่การจัดพื้นที่นั่งรอรับบริการในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วย โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยแนวทางการรับยาของผู้ป่วย 3 แนวทาง คือ การรับยาที่โรงพยาบาลเพื่อยืดระยะเวลาการนัดการรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน และการรับยาทางไปรษณีย์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ขณะเดียวกัน ได้มีการเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) บริเวณด้านนอกอาคาร เพื่อป้องกันและตรวจคัดกรองผู้ป่วย ที่ต้องสงสัยว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมไปถึงการปรับลดบริการบางประเภทในโรงพยาบาล เช่น การผ่าตัดไม่เร่งด่วน การรับยา การนัดตรวจรักษาเฉพาะโรค และการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ยังคงแนะนำให้เยี่ยมผ่านโทรศัพท์ด้วยวิธีวิดีโอคอล หรือวิธีอื่นๆ แทนการเดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ

 

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ)

พร้อมคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

ในส่วนของ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ยังคง รับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669 โดยเมื่อมีการแจ้งเหตุ พยาบาลจะคัดกรองอาการเจ็บป่วยรวมถึงประวัติเสี่ยงโรค COVID-19 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์ PUI จะจัดทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณ และโรงพยาบาลที่มีชุด PPE ไปรับผู้ป่วย พร้อมประสานโรงพยาบาลปลายทางให้เตรียมพร้อมรับผู้ป่วย PUI รวมถึงจะติดตามผลการตรวจ COVID-19 ของผู้ป่วยรายนั้นๆ

 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

พร้อมให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เตรียมพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เป็นคลินิกสำหรับบริการผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีน้ำมูก มีไข้ ไอ เจ็บคอ โดยเฉพาะ ซึ่งจะให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได้แก่ ยื่นบัตร คัดกรอง พบแพทย์ และรับยา โดยภายในคลินิกฯ มีห้องตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน 5 ห้อง ออกแบบเป็นห้องความดันลบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งนี้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ หากพบมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็จะส่งผู้ป่วยไปยังส่วน ARI Clinic ในทันที เป็นการแยกผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยทั่วไป พร้อมคำนึงถึงมาตรการในการเว้นระยะห่างตามหลัก Physical Distancing ในทุกกระบวนการของการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของแพทย์ บุคลากร ตลอดจนผู้เข้าใช้บริการภายในโรงพยาบาลนั่นเอง

นอกจากนี้ กทม. มีการเตรียมบุคลากร อุปกรณ์เวชภัณฑ์ รวมถึงประชุมโรงพยาบาลหลักทั้ง 9 แห่ง ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีมีการระบาดระลอก 2 อีกด้วย

 

***************************

เรื่องโดย : อโนชา ทองชัย

ภาพและที่มา : ฺBKK NEWS (กทม.สาร) ฉบับ 271

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด