TOP

โครงการ Silom Master Plan คว้ารางวัลปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมเมือง

หลังจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดตัว โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม พ.ศ. 2564 หรือ Silom Master Plan ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กทม., สมาคมเรารักสีลม, สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) และบริษัท ฉมา จำกัด เพื่อปรับปรุงให้ทางเท้าย่านสีลมมีความสะดวกสบายและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม โครงการดังกล่าวได้รับรางวัล Excellence Award หมวด Municipal Streetscape Project จากเวที SRC Streetscape Design Award 2023 ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริมการฟื้นฟูเมืองจากประเทศจีน

 

ความสำเร็จจากความร่วมมือ

ของหลายภาคีเครือข่าย

โครงการ Silom Master Plan เป็นการวางผังกรอบแนวทางการพัฒนาจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง โดยบริษัท ฉมา จำกัด ออกแบบรายละเอียดภูมิสถาปัตยกรรมที่สร้างพื้นที่และทัศนียภาพโดยรอบ ตามหลักแนวคิดสวนสาธารณะแนวยาว (Linear Park) เพื่อออกแบบภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสมาคมเรารักสีลมและการพัฒนาย่าน นั่นคือการให้ความสำคัญกับการเดินเท้าเป็นอันดับแรก (Pedestrian First) ด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่

1. เดินสะดวก (Comfortable)

กำหนดเขตทางเท้าที่เหมาะสมและเพียงพอ ให้เดินสะดวกด้วยความกว้างอย่างน้อย 40 เมตร ตลอดเส้นทาง 

2. เชื่อมต่อสบาย (Seamless)

รวบรวมจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร และจัดสรรพื้นที่ให้สะดวกสำหรับการจอดยานพาหนะชั่วคราว มีจุดจอดรถ และมีพื้นที่ว่างต่อเนื่องกับอาคารตลอดสองข้างทางถนนสีลม

3. หลากหลายประสบการณ์ (Various Experiences)

เน้นการสร้างบรรยากาศในย่านให้น่าเดิน เอื้อสำหรับการเข้าไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ภายในย่านได้

 

สำหรับกระบวนการทำงานไม่เพียงการพัฒนางานออกแบบเท่านั้น คณะทำงานยังนำเข้าสู่กระบวนการทำประชาพิจารณ์ โดยศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมืองและนักสังคมศาสตร์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการจากกลุ่มประชาชนในพื้นที่ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และกลุ่มพนักงานในสำนักงานย่านถนนสีลม จนนำมาสู่การพัฒนาและก่อสร้างอย่างเป็นผลสำเร็จในโครงการนี้

 

ปรับภูมิทัศน์และดูแลสุขภาพต้นไม้ในพื้นที่

นอกจากนี้ คณะทำงานได้ดำเนินการจัดการต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการให้เหมาะสม โดยถนนสีลมมีต้นไม้เดิมในพื้นที่ ได้แก่ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นประดู่บ้าน ต้นพญาสัตบรรณ ต้นการะเวก ต้นอินทนิล และต้นตะแบก ซึ่งล้วนแต่เป็นต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนสีลม โดยก่อนปรับปรุง ต้นไม้ในพื้นที่มีสภาพทรุดโทรม ดินไม่เพียงพอ มีน้ำท่วมขังจากอาคารพาณิชย์ อีกทั้งกลายเป็นพื้นที่วางขยะของคนในพื้นที่ ก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ทีมรุกขกรวิสาหกิจเพื่อชุมชน และ BIG Trees ทั้งสำรวจสภาพต้นไม้ ราก ชนิดต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ที่ถูกวิธี รวมถึงการดูแลสุขภาพต้นไม้อย่างเหมาะสม

ความมุ่งมั่นในการร่วมผนึกกำลังผสานการทำงานกันของทุกฝ่าย และผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเหตุผลให้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม พ.ศ. 2564 หรือ Silom Master Plan ได้รับรางวัล Excellence Award หมวด Municipal Streetscape Project จากเวที SRC Streetscape Design Award 2023 นั่นเอง

 

Credit ภาพ : FB-Shma Company Limited/ryt9.com

 

_______________________________

เรื่องโดย: กองบรรณาธิการ Bangkok news

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ กทม.สาร ฉบับที่ 290

ได้ที่ https://links.bookkurry.com/bkk_news_issue_290

หรือสแกน QR Code เพื่ออ่าน

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด