TOP

เปิดนโยบาย 216 ข้อ ของ “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” เพื่อกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1,386,215 คะแนน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้กล่าวในวันเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่า ได้เดินทางทำงานล่วงหน้ามา 2 ปีแล้ว และจะเดินทางต่อไป ซึ่งมีเพื่อนร่วมเดินทางมากขึ้น คือข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนร่วมเดินทางไปด้วยกันพร้อมกับ นโยบาย 216 ข้อ ตลอดวาระ 4 ปี

“หน้าที่หลัก ๆ ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) มี 3 เรื่อง โดย เรื่องแรก คือ คุณภาพชีวิตของคน เช่น ฝุ่น PM 2.5 น้ำเสีย ขยะ ทางเดินเท้า ความปลอดภัย ฯลฯ ส่วน เรื่องที่สองคือ การเพิ่มประสิทธิภาพของเมือง เป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่มีทุจริตคอร์รัปชัน และ เรื่องที่สามคือ การเปิดโอกาสให้คนเมือง เช่น โอกาสทำธุรกิจต่าง ๆ ซึ่ง กทม. มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจจัดเทศกาลต่าง ๆ การหาอัตลักษณ์เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ได้กล่าวไว้ในรายการ BKK Stories เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

นโยบาย 216 ข้อ ของ “ผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”

นโยบายปลอดภัยดี

(34 ข้อ)

ลดจุดเสี่ยงด้านอาชญากรรม อุบัติเหตุ และสาธารณภัย
1. กรุงเทพฯ ต้องสว่าง
2. พัฒนาข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)
3. หน่วยงาน กทม. เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ
4. ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย
5. ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวก รวดเร็ว
6. ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุเชิงรุก
7. กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา
8. ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
9. พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน
10. เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น
11. จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบ
12. พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย
13. พัฒนาข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคาร สนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ

14. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก
15. ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย
16. ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่
17. ใช้กล้อง CCTV กวดขันวินัยจราจร
18. ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั่วกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
19. ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด
20. ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง
21. พนักงาน กทม. ตรวจสอบความพร้อมใช้ของสาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก
22. กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
23. รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาดคอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม
24. เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ
25. เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้าน
26. รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ
27. จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ
28. ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง
29. จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (Housing Stock)
30. จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง
31. กำหนดหน้าที่และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด
32. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต
33. ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
34. เด็ก กทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

 

นโยบายสร้างสรรค์ดี

(20 ข้อ)

กระจายพื้นที่แสดงออกและพื้นที่สร้างสรรค์ทั่วทั้งเมือง
1. กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)
2. ดึงอัตลักษณ์สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ
3. เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
4. ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัย น่าใช้งาน
5. 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ
6. ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

7. ห้องสมุดออนไลน์ (e – Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่
8. เพิ่มฟังก์ชันให้ห้องสมุดเป็น Co – Working Space
9. จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ
10. เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
11. แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
12. วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง
13. ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (Made in Bangkok: MIB)
14. พื้นที่สาธารณะอเนกประสงค์ทั่วกรุง
15. งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุง
16. ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)
17. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต
18. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ผลักดัน Hi – Tech และ Hi – Touch
19. พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ
20. พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง

 

นโยบายสิ่งแวดล้อมดี

(34 ข้อ)

ตรวจสอบและกำจัดมลพิษจากต้นตอ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวใกล้บ้าน
1. เพิ่มรถเมล์สายหลักและสายรอง ราคาถูกราคาเดียว
2. จัดทีม “นักสืบฝุ่น” ศึกษาต้นตอ PM 2.5
3. ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน
4. ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ปล่อยมลพิษ
5. สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า
6. ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นระดับแขวง 1,000 จุด
7. ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone
8. ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ
9. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้า หาบเร่แผงลอย
10. พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด
11. ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง
12. พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM 2.5
13. รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาดคอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม
14. จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต
15. จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อการขนส่ง
16. สวน 15 นาที ทั่วกรุง
17. สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว
18. เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ
19. พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกายในสวน กทม. ได้
20. ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต
21. จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ
22. สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขต

23. สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง
24. มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า
25. พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
26. รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน
27. คาร์บอนคุมได้ กทม. ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)
28. ส่งขยะคืนสู่ระบบ
29. เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ
30. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (Onsite Treatment)
31. มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง
32. ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวมและเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
33. ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ
34. ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า

 

นโยบายเศรษฐกิจดี

(30 ข้อ)

สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้
1. เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
2. อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
3. ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน Digital Experience Economy
4. ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ
5. ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
6. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
7. ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอยพร้อมติดตามการดำเนินการ
8. หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)
9. 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ
10. กรุงเทพฯ มั่นใจปลอดภัยโควิด 19
11. จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ.กทม.)
12. ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน
13. ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ

14. ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต
15. ขยายโอกาส ขยายช่องทางให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (Made in Bangkok: MIB)
16. คลังปัญญาผู้สูงอายุ
17. ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง
18. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ผลักดัน Hi – Tech และ Hi – Touch
19. พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.
20. ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function – Base License
21. น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรีทั่วกรุง
22. ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน
23. พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง
24. นำร่องผ้าอนามัยฟรี
25. สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ
26. ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
27. แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน
28. ตลาด กทม. ออนไลน์
29. ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.
30. ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของ กทม.

 

นโยบายเดินทางดี

(42 ข้อ)

เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง สร้างเมืองเดินดี รถสาธารณะถูกและเข้าถึงครอบคลุม
1. เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
2. ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ
3. ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย
4. พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง
5. รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด
6. สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า
7. สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
8. ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย
9. จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร
11. เทศกิจผู้ช่วยจราจร
12. ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร
13. เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่
14. รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด
15. กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.
16. ถนน ซอย มีทางเดิน – ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ
17. เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ
18. สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน
19. ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า
20. ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone
21. นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อ
22. ใช้กล้อง CCTV กวดขันวินัยจราจร
23. ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั่วกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
24. ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด
25. ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง
26. พนักงาน กทม. ตรวจสอบความพร้อมใช้ของสาธารณูปโภคเชิงรุก
27. กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
28. รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม
29. ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ
30. จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต
31. สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน
32. จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง
33. แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์
34. สะพานลอยปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง
35. BKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี
36. เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะ
37. สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานี
38. กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจร การก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อการจราจรที่คล่องตัว
39. ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง
40. กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดมิเนียมเก่า
41. สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)
42. สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ

 

นโยบายสุขภาพดี

(34 ข้อ)

ดูแลสุขภาพเชิงรุกถึงย่านที่อยู่อาศัย
1. จัดทีม “นักสืบฝุ่น” ศึกษาต้นตอ PM 2.5
2. ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน
3. ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปล่อยมลพิษ

4. สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า
5. นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย
6. ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด
7. ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone
8. ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ
9. พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้ สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด
10. ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง
11. พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM 2.5
12. กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา
13. เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ
14. พัฒนา 1,034 ลานกีฬากับประชาชนและเอกชนในพื้นที่
15. ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
16. กรุงเทพฯ มั่นใจปลอดภัยโควิด 19
17. ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)
18. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต
19. ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง
20. ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร
21. หมอถึงบ้านผ่าน Telemedicine
22. Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน
23. เร่งรัดผลักดันการก่อสร้างและศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม
24. ถอดบทเรียนโควิด 19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง
25. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ
26. การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล
27. เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง
28. BKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี
29. น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรีทั่วกรุง
30. พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ
31. นำร่องผ้าอนามัยฟรี
32. นำร่องสร้างห้องปั๊มนม – ให้นมในสถานที่ของ กทม.
33. เด็ก กทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น
34. ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า

 

นโยบายโครงสร้างดี

(35 ข้อ)

มีย่านสะดวก มีบ้านน่าอยู่
1. สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
2. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
3. หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
5. วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
6. ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย
7. ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสม
8. ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
9. สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคง
10. ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ
11. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยโดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
12. ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator)
13. ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที
14. แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขต
15. ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กิโลเมตร
16. กวดขันจับ / ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง
17. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (Onsite Treatment)
18. มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง
19. เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู
20. เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ
21. ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำและคลองสายหลัก
22. ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
23. เซนเซอร์สูบน้ำไม่ต้องรอขอกุญแจ
24. ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุนและประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม
25. ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวมและเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
26. แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ
27. ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ
28. ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง
29. พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง
30. นำร่องสร้างห้องปั๊มนม – ให้นม ในสถานที่ของ กทม.
31. กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดมิเนียมเก่า
32. เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี
33. ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน
34. ปรับปรงุ อาคาร สถานที่ของ กทม. ตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design)
35. บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุกโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

 

นโยบายเรียนดี

(30 ข้อ)

เพิ่มหลักสูตร เพิ่มคุณภาพในการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครูลดภาระผู้ปกครอง
1. ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก
2. เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม
3. โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวัน
4. After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน
5. เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
6. ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ
7. พัฒนาฟรี WiFi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และการสืบค้นข้อมูล
8. ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ Study from Home
9. คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี
10. เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม
11. เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษาเทคโนโลยี
12. ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร
13. Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครู
14. พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน
15. สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน
16. โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Open Data
17. พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School)”
18. พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน – เด็กเล็ก ใกล้ชุมชนและแหล่งงาน
19. ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0 – 8 ปี
20. พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่
21. ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน
22. ห้องสมุดออนไลน์ (e – Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่
23. เพิ่มฟังก์ชันให้ห้องสมุดเป็น Co – Working Space
24. ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน
25. วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง
26. ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้

27. ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.
28. วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียน
29. หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน
30. เด็กกรุงเทพฯ เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

 

นโยบายบริหารจัดการดี 

(32 ข้อ)

หันหน้าให้ประชาชน ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มความโปร่งใส ใช้เทคโนโลยีช่วย
1. พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.
2. ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.
3. อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
4. ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอยพร้อมติดตามการดำเนินการ
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผู้อำนวยการเขตและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
6. สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม. และประชาชน ผ่านสภาคนเมืองประจำเขต
7. พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย
8. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (Participatory Budgeting)
9. สภาเมืองคนรุ่นใหม่
10. เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)
11. พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมือง
12. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม. และกรุงเทพธนาคม
13. วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา
14. เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.
15. ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน
16. รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์
17. ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์
18. ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว
19. รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม
20. โปร่งใส ไม่ส่วย
21. จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (Zero – Based Budgeting)
22. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ
23. สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือ
24. จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (Housing Stock)
25. พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
26. กำหนดหน้าที่และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด
27. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต
28. ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function – Based License
29. ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
30. แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน
31. ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเขต
32. บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุกโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

 

—————————————————————————

เรื่องโดย: กองบรรณาธิการ BANGKOK NEWS กทม. สาร

ที่มา : BANGKOK NEWS กทม. สาร Issue 282/4/2565

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด