TOP

5-6 พ.ค. นี้ บริการฟรีทุกสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที

รถไฟฟ้า บีทีเอส และ รถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที ขยายวันให้บริการเดินทางฟรีทุกสถานี (รวมส่วนต่อขยาย) ไม่จำกัดเที่ยว ตั้งแต่เวลา o๖.oo – ๒๔.oo น. เพื่อแสดงความจงรักภักดี และอำนวยความสะดวกประชาชน ในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เพื่อความสะดวก ขอแนะนำผู้โดยสาร ให้กดรับตั๋วเที่ยวเดียว ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้ฟรี ทุกตู้ ทุกสถานี สำหรับผู้ใช้บัตรแรบบิทแบบเติมเงิน ระบบจะไม่ตัดเงินในวันดังกล่าว แต่สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรบบิทประเภทเติมจำนวนเที่ยว ต้องกดรับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวจากตู้จำหน่ายตั๋วได้ทุกสถานี

 

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด