TOP

ปรับภูมิทัศน์คลองรอบกรุงเทพฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีเป้าหมายพัฒนาคลองสายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมา สามารถปรับภูมิทัศน์คลองใหม่ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น คลองโอ่งอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม คลองยานนาวา และล่าสุด คลองช่องนนทรี ที่ถูกปรับโฉมกลายเป็น ‘สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี (Canal Park For All)’ ที่แม้จะมีพื้นที่แคบที่สุด แต่กลับมีความยาวมากที่สุด เป็นสวนสาธารณะเลียบคลอง อันเป็นต้นแบบการพลิกฟื้นระบบนิเวศ คลองแห่งแรกในประเทศไทย

สำหรับปี พ.ศ. 2564 กทม. ยังคงเร่งดำเนินการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์คลองสายอื่นๆ ส่วนจะมีคลองสายไหนบ้างที่ได้รับการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ใหม่ ตามไปดูกันดังต่อไปนี้

 

คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)

คลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ เป็นคลองประวัติศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับคลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม อยู่ในช่วงปรับภูมิทัศน์เพื่อเน้นความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมโบราณ ที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ สามารถพัฒนาเป็นถนนคนเดิน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ ต่อไป

 

คลองบางกอกใหญ่ คลองด่าน และคลองสนามชัย

คลองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในอดีต ประชาชนชาวฝั่งธนบุรีจะใช้เรือสัญจรทางน้ำ แต่ปัจจุบันคลองดังกล่าว
มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืช และขยะมูลฝอยตกค้างในคลองจำนวนมาก กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดกิจกรรมฟื้นวิถีคลองส่องประวัติศาสตร์ “จากกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร สู่สุดทะเลบางขุนเทียน” ปรับภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยในอนาคต กทม. มีโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องจนถึงชายทะเลบางขุนเทียน โดยพัฒนาเป็นเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติต่อไป

 

คลองบางมด

หลังสถานการณ์ COVID-19 โครงการ “เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด” ก็เดินหน้าเต็มกำลังและกำลังเร่งดำเนินการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางจักรยาน ปรับปรุงจุดเช็กอินให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
และปรับปรุงริมคลองให้เป็นสถานที่น่าเที่ยว น่าออกกำลังกายเพื่อสายสุขภาพโดยเฉพาะ

 

คลองบางโคล่

นับเป็นอีกคลองที่กลายเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ในเขตสวนหลวง อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนในการจัดการขยะเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ ภายใต้หลัก 3 R (Reduce Reuse Recycle) และเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจริมคลองในโครงการ “สวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่” ที่มุ่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

——————————–

เรื่องโดย: อโนชา ทองชัย

ที่มา: Bangkok News (กทม.สาร) Issue 274

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด