TOP

กทม. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ดัน “โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน” ให้เป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุครบวงจร แห่งแรกในเอเชีย

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบของสังคมไทย จำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือในทุกด้าน โดยเฉพาะการสร้างสังคมที่เอื้อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี ได้กลายมาเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

 

สถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานคร มีคนวัยชราอายุระหว่าง 60-101 ปี เป็นจำนวนกว่าหนึ่งล้านคน แต่ยังไม่มีพื้นที่หรือโรงพยาบาลสำหรับดูแลผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ กทม.จึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยสูงอายุในกรุงเทพฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดจึงขยายไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ‘Bangkok Special Care’ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษด้วยโครงการต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ อันเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เปิดให้บริการในส่วนของผู้ป่วยนอกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และเริ่มการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในปี 2559 โดยแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2562 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สร้างขึ้นตามนโยบายดังกล่าว โดยเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ขนาด 300 เตียง ด้วยพื้นที่ใช้สอยประมาณ 103,805 ตารางเมตร บนพื้นที่ 35 ไร่ บริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและใกล้เคียง ซึ่ง กทม. มุ่งหวังว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จะนำประโยชน์มาสู่ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ อย่างกว้างขวาง

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เตรียมให้บริการเต็มรูปแบบและครบวงจร หลังจากอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนแล้วเสร็จพร้อมให้บริการ จะช่วยเพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปได้รับการรักษาพยาบาล และบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงครบวงจร รวมทั้งให้บริการบำบัดรักษาโรคเฉพาะทาง แก่ผู้สูงอายุได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานคร พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นผู้สร้างประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง พร้อมเป็น ‘ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ’แห่งแรกในเอเชีย

นอกจากนี้ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ยังเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ดูแลเฉพาะด้าน แก่ผู้สูงอายุเป็นแห่งแรกในเอเชีย โดยมีสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ซึ่งทุกหน่วยงานของ กทม. ให้ความสำคัญและสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ผู้สูงอายุและชาวกรุงเทพฯ ทุกคน

 

ที่มา : BANGKOK NEWS (กทม.สาร) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด