TOP

กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฏาน (DoT) ประกาศยกเลิกข้อบังคับ เรื่องการประกันการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฏาน มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าข้อกำหนดเรื่องการประกันการเดินทาง ที่เป็นเอกสารบังคับเพื่อการดำเนินการขอวีซ่า ได้ถูกยกเลิกแล้ว มีผลในทันที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ถือเป็นการปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่า เพื่อให้ผู้มาเยือนภูฏานได้สามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และภูมิทัศน์ที่น่าทึ่งของภูฏานได้ง่ายขึ้น

โดยข้อบังคับดังกล่าวนั้นถูกกำหนดใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้สามารถครอบคลุมเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดฝัน ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะไม่มีการบังคับให้นักท่องเที่ยวต้องทำการประกันการเดินทางอีกแล้ว ทางกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฏานก็ยังขอแนะนำให้ทำประกันการเดินทางไว้ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง โดยจะเป็นประโยชน์ และสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด