TOP

เทิดพระเกียรติ เฉลิมฉัตรกษัตรา “วันฉัตรมงคล 2563”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศ สมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นับเป็นวันมหามงคลของชาติ และเป็นวันบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และปีต่อๆ ไปจะเรียกว่า “วันฉัตรมงคล” เป็นวันที่ระลึกถึงรอบปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล

ย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ. 2562 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม การพระราชพิธีที่สำคัญ นอกจากทรงสรงพระมุรธาภิเษกแล้ว ต่อมาทรงรับการถวายน้ำอภิเษกโดยทักษิณาวรรตจากทิศทั้ง 8 ทิศ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงรับการถวายพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เป็นต้น และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นทรงเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้แทนปวงชนชาวไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ในวันเดียวกันนี้ ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการี 22 พระโกศ

เวลา 20.00 น. ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ หมู่พระมหามณเฑียร ประทับแรม ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 1 คืน ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แสดงพระธรรมเทศนาถวายทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา หรือธรรมะ 10 ประการ ที่พระราชาทรงยึดถือปฏิบัติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางสถลมารค เพื่อให้พสกนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ชื่นชมพระบารมี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พระบรมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะรัฐมนตรี ผู้แทนศาสนา ผู้แทนคณะพาณิชย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พสกนิกรถวายพระพร ชัยมงคล พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูต กงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ทั้งนี้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั่วสารทิศ ได้จารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ซึ่งนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรในยามได้รับความทุกข์ร้อนมาโดยตลอด และทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ดังพระปฐมบรมราชโองการมาโดยตลอด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด