TOP

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! 7 กลุ่มเสี่ยง

คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา สามารถขอรับวัคการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ฟรี! ตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563

ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง?
1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
4. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กก. ต่อ ตารางเมตร

 

ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไว้ 4 ล้านโด๊ส (มีจำนวนจำกัด) โดยขอรับวัคซีนได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน ที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422


ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด