TOP

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัดที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสม รวมถึงในต่างประเทศด้วย

ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2562
 • ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ คู่กับ ธงพระอักษรปรมาภิไธย ว.ป.ร.ประดับดอกไม้ และกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
 • ประดับธงชาติ คู่กับ ธงพระอักษรปรมาภิไธย ว.ป.ร. และ ธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลือง ร่วมกับ ผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของราชการ ส่วนบ้านเรือนของประชาชน แล้วแต่ความเหมาะสม
 • ขอเชิญหน่วยงานราชการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 • เวลา 08.15 น. จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมภริยา
 • เวลา 10.30 น. จัดกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยรัฐบาลกำหนดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) ณ สวนวชิรเบญจทัศ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมภริยา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
 • เวลา 07.00 น.  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 568 รูป ที่ส่วนกลาง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และส่วนภูมิภาคตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด หรือประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้ที่วัดใกล้บ้าน
 • เวลา 07.30 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะรัฐมนตรี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และรัฐวิสาหกิจ จากหน่วยงานต่าง  ๆ ร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 • เวลา 17.00 น.จัดริ้วขบวนอัญเชิญถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการ ส่วนกลางจัด ณ เวทีท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค จัด ณ สถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด สำหรับต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม
 • เวลา 19.30.น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม และหลังจากเสร็จพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ขอเชิญชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 
 • เวลา 08.00 น. จัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
 • เวลา 19.00 น.จัดงานสโมสรสันติบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปในงาน ในโอกาสนี้ รัฐบาลจะน้อมเกล้าฯ ถวายพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า (จำลอง) ซึ่งทำจากเงินแท้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562
 • รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริการประชาชน อาทิ การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการกุศลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562
 • ในโอกาสอันเป็นมหามงคล รัฐบาลขอเชิญแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชนจัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด