TOP

ตุลาคมนี้ ไทยไฟเขียว!!! เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อนุมัติวีซ่าประเภทใหม่ Special Tourist VISA นำร่อง 1,200 คนต่อเดือน

ครม. ไฟเขียวอนุมัติเปิดประเทศ หลังจากควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศได้อย่างยอดเยี่ยมที่ผ่านมา โดยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมอนุมัติวีซ่าประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa) หรือ STV โดยเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน หลังจากครบกำหนด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมเป็น 270 วัน (ประมาณ 9 เดือน) เริ่มเดือนตุลาคม 2563 นี้ สัปดาห์ละ 100 – 300 คน หรือประมาณ 1,200 คน ต่อเดือน สิ่งสำคัญ ต้องมีการตรวจโรคตั้งแต่ต้นทาง และตรวจซ้ำในประเทศไทย ต้องมีการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามแนวทางกักกันโรคของไทยอย่างเคร่งครัด กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้ามา คือประเทศที่มีการควบคุมโควิด-19 ได้ดี เช่น กลุ่มสแกนดิเนเวียและประเทศที่มาไทยในช่วงไฮซีซั่น ให้เดินทางไปได้ทั่วประเทศ หากกักตัวครบตามระยะเวลา 14 วัน และคนกลุ่มนี้จะอยู่ในประเทศไทยระยะยาว เนื่องจากมาในเรื่องการท่องเที่ยวและสุขภาพ สามารถอยู่ในสถานที่กักตัวทั้งในสถานที่ที่รัฐจัดให้ หรือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเลือก หรือในระบบโรงพยาบาล
คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะให้วีซ่า STV ดังนี้
1️⃣ เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย
2️⃣ ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)
3️⃣ หลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay)
3.1 หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศไทย
3.2 หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.2.1 หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก ที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักตัว (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ตามระยะเวลาที่ประสงค์จะพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย
3.2.2 หลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัย ประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าว หรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลต่างด้าว
3.2.3 หลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียม หรือบ้านพัก
3.2.4 หลักฐานการชำระเงินดาวน์ของบุคคลต่างด้าว ในการซื้อหรือเช่าที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อได้ตามกฎหมาย

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด