TOP

โครงการสอนออนไลน์ Project 14 แนวทางการศึกษาความปกติใหม่ (New Normal)

ความปกติใหม่ (New Normal) ได้ลามไปถึงด้านการศึกษาแล้ว เปิดเทอมนี้ คุณครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพราะนี่คือ Project14 เป็นโครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education) ที่เปิดโอกาสให้ครูทั่วประเทศ และนักเรียนไทยทุกคนได้เข้าถึง

โดย สสวท. ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยวีดิทัศน์การสอน เพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตามหลักสูตร เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือทบทวนบทเรียน

นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้นี้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

วีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นใน Project 14 นี้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ สสวท. ได้อัพโหลดวีดิทัศน์บทเรียนแรกเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ส่วนบทเรียนอื่นๆ จะทยอยอัพโหลดเข้าในระบบต่อไป โดยมีกำหนดเผยแพร่เนื้อหาสำหรับภาคเรียนที่ 1 ครบทั้งหมดภายใน 30 กันยายน 2563 และภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทันเวลาเปิดเรียน

 

จุดเด่นของ Project 14

– เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
เผยแพร่ผ่านหลายช่องทาง เพื่อตอบสนองต่อความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
– กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
การเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป บทเรียนออนไลน์จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของ และกำหนดการเรียนรู้ของตัวเอง
– เน้นความเข้าใจ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
วีดิทัศน์การสอนเน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. ที่เน้นความเข้าใจในแนวคิดหลักที่เชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง
– ตรงตามหลักสูตร
พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท.

 

แนวทางการใช้งาน

– ผู้เรียน

ใช้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือทบทวนบทเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง

– ครูผู้สอน

ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในชั้นเรียน โดยครูอาจมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้มาล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือครูอาจใช้สำหรับทบทวนบทเรียน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดของบทเรียนออนไลน์ คลิกเลย >> http://proj14.ipst.ac.th/

 

———————–

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

และ ศูนย์ข้อมูลโควิด-19

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด