TOP

เริ่มต้นวันอย่างปลอดภัย “Social distancing” เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร

เริ่มต้นวันอย่างปลอดภัย “Social distancing” เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ #covid_19 ซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลาย หรือการไอจามในระยะที่ใกล้กัน แล้วที่สำคัญเลยคือใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ อะราวด์ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ห่างไกลไวรัส

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล