TOP

‘วันอนุรักษ์มรดกไทย’ เทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เทิดพระเกียรติวันอันเป็นมหามงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ให้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกของชาติไทย”

ด้วยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติทุกแขนง ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ทรงอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมธํารงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมของชาติตลอดมา ทั้งทางด้านพุทธศาสนา ภาษาไทย วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี งานช่างสถาปัตยกรรม ดนตรีไทย ให้ยั่งยืนตกทอดสู่ลูกหลานไทย 

ประเทศไทยเรา เป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นนับเป็นมรดกของชาติ ไม่ว่าจะเป็น โบราณวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิต ค่านิยม และประเพณีต่างๆ ที่หลอมรวมพี่น้องชาวไทยในทุกภูมิภาคให้เกิดความสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ รวมถึงเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในการสืบสานของบรรพบุรุษ ส่งต่อให้พวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจ ร่วมเป็นเจ้าของดูแลทํานุบํารุงรักษามรดกของชาติสืบต่อไป และยังต่อยอดพัฒนานำเสน่ห์เหล่านี้ มาทำให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด