TOP

เสน่ห์ผ้าทอล้านนาภูมิปัญญาสู่สากล The Elegant Fabric of Lanna ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน มีภารกิจส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง สร้างโอกาสทางการค้า ผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการสินค้าผ้าทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากผ้า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้มีขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดวงการแฟชั่นสากลอย่างยั่งยืน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น ผ้าทอพื้นเมือง สินค้าหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากผ้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่า ทางการค้าด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการไปสู่การสร้าง Collection ต้นแบบ จำนวน 20 ผลงาน 25 คอลเลคชั่น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการยกระดับสินค้า ให้สามารถ แข่งขันในตลาดแฟชั่นสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเสน่ห์ผ้าทอล้านนา ภูมิปัญญาสู่สากล “The Elegant Fabric of Lanna” ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

  • การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการที่ผ่านการ บ่มเพาะพัฒนาด้านการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอพื้นเมืองของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 20 ราย 25 คอลเลคชั่น ในรูปแบบ Pavilion  
  • การแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 25 คอลเลคชั่น ในวันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ Pavilion 
  • การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านการ บ่มเพาะพัฒนาด้านการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอพื้นเมืองจากโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565 ภายใต้ Pavilion งานเสน่ห์ผ้าทอล้านนา ภูมิปัญญาสู่สากล “The Elegant Fabric of Lanna” 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฯ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

#งานเสน่ห์ผ้าทอล้านนาภูมิปัญญาสู่สากล

#TheElegantFabricofLanna

#สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล