TOP

เตรียมแพ็กกระเป๋า ตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวไทยชนะการประกวด Thailand Tourism Awards 2021 ครั้งที่ 13

สถานการณ์โควิด-19 อันยาวนาน ทำเอาขาเที่ยวคิดถึงการเดินทางสุดใจ หลังจากผ่อนคลายมาตรการณ์ล็อคดาวน์คราวนี้ นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ มีการวางแผนพักผ่อนในช่วงเทศกาลแห่งความสุขกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะล่าสุด ททท. ชี้เป้าสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก จากการประกวด Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 รางวัลที่เป็นเครื่องการันตีคุณภาพและความโดดเด่น ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ให้เราได้วางแผนไปปักหมุดกันเลย

โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ได้มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประกวดทุกๆ 2 ปี เปรียบเสมือนเครื่องมือรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี ส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ พร้อมสร้างความเชื่อมั่น และความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีใหม่ รวมถึงการรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 เพื่อตอกย้ำถึงคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากข้อจำกัดในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงพฤติกรรมการเดินทางที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) จึงเป็นกลไกหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยในปีนี้ได้เพิ่มเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้เป็น “การท่องเที่ยวสีขาว” (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการท่องเที่ยววิถีใหม่ นำไปสู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและประทับใจ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย

ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ให้กับผู้ประกอบการ องค์กร และชุมชนท้องถิ่น ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการประกวดและรับสมัครผลงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และจัดงานขึ้น ณ PM Studio กรุงเทพมหานคร ได้ทำการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ ThailandTourismAwards และ Amazing Thailand

 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล ตามกรอบเกณฑ์การตัดสินทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1.) การท่องเที่ยวสีขาว 2.) ตอบโจทย์ BCG Model 3.) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) 4.) การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 5.) เสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยว (Voice of Customer) 

 

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 346 ราย และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกชนะรางวัล รวมทั้งสิ้น 185 รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัลหลัก ได้แก่

⏩ แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) จำนวน 83 รางวัล

⏩ ที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation) จำนวน 69 รางวัล

⏩ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) จำนวน 33 รางวัล

โดยแต่ละประเภทได้รับคัดสรรผลงานที่มีคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัลย่อย ได้แก่ รางวัล Thailand Tourism Gold Award (ยอดเยี่ยม), Thailand Tourism Award (ดีเด่น) และ รางวัล Hall of Fame สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 3 ครั้งติดต่อกัน

 

รางวัล Hall of Fame 

มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล Hall of Fame จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่

 

⏩ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่

 

ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จ.ชลบุรี

 

ฟลายอิ้ง หนุมาน จ.ภูเก็ต

 

⏩ ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว

จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

โรงแรมสยามเบย์ชอร์รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

 

⏩ ประเภทการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

บันยันทรี สปา ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

 

บันยันทรี สปา สมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

ฟ้าล้านนา สปา จ.เชียงใหม่

 

ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา จ.ภูเก็ต

 

โอเอซิสสปา พัทยา จ.ชลบุรี 

ททท. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร และท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระจายสู่ระบบเศรษฐกิจในทุกระดับอย่างกว้างขวางและทั่วถึง นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

 

▶️ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 

🌐 www.tourismthailand.org/tourismawards หรือ www.facebook.com/thailandtourismawards

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด