TOP

บางกอกแอร์เวย์ส กลับมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเที่ยวบินแก่ผู้โดยสาร 15 ก.ย. นี้เป็นต้นไป

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศกลับมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเที่ยวบินแก่ผู้โดยสาร ในเส้นทางบินภายในประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 

โดยทางสายการบินฯ จะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน ในรูปแบบกล่องอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Snack box) และงดการเสิร์ฟเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟเป็นการชั่วคราว และผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนเที่ยวบิน ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่องแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสาร สำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 3

 

สำหรับสินค้าที่ระลึกบนเที่ยวบิน จะเริ่มเปิดจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด