TOP

กรุงเทพมหานคร ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

จากการเล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ที่สะท้อนผ่านอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อน และการรักษาโรคในระดับสูง

โดยปัจจุบัน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการประชาชนทั้งหมด 9 ศูนย์ฯ ใน 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นในการรักษาโรคเฉพาะทาง ที่พร้อมจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวงให้ทัดเทียมกัน ตามเจตนารมณ์ในการก้าวสู่การเป็นมหานครด้านความปลอดภัย

 

โรงพยาบาลกลาง

(www.klanghospital.go.th)

ศูนย์จักษุ

ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง และเป็นศูนย์รักษาด้านตาชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยโรคตา และศูนย์ตรวจและรักษาสายตา (LASIK CENTER) ที่มีจุดเด่นทั้งเรื่องความชำนาญ ในการทำเลสิกไร้ใบมีด (Femto-LASIK) และการให้บริการแบบ One Stop Service และ One Day Surgery

 

ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ

มีบริการครบวงจรในสาขาต่างๆ เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อ อีกทั้งยังมีความพร้อมในการจัดเครือข่ายฝึกสอน และอบรมศัลยแพทย์กระดูกเพิ่มเติม ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ โรงเรียนแพทย์ ราชวิทยาลัย และอนุสาขาต่างๆ ของราชวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

 

ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหาร

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา ด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในเวลาราชการอย่างถูกต้องรวดเร็ว ปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์พร้อมปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมง

 

ศูนย์ผ่าตัดโรคอ้วน

เป็นคลินิกใหม่ที่เข้าร่วมศูนย์ความเป็นเลิศในปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะอ้วนเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต โดยศูนย์ฯ นี้ไม่ได้เน้นเพียงการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัด แต่ยังมีการทำงานร่วมกันของอายุรแพทย์ นักกำหนดอาหาร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักสังคมสงเคราะห์ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่กลับมาอยู่ในภาวะอ้วนอีก

-||-

 

โรงพยาบาลตากสิน

(www.taksinhosp.go.th)

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม

มีบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กสมาธิสั้น ผู้ป่วยจิตเวช และบริการแก่ผู้สูงอายุ นอกจากการผ่าตัด ทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ยังมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในการดูแลตนเอง และป้องกันการเกิดโรคซ้ำของหลอดเลือดสมอง

 

ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ให้บริการตรวจรักษาด้วยคลื่นความถี่สูงด้านสูติ-นรีเวชวิทยา การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ การตรวจคัดกรองโรคดาวน์ซินโดรม การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียของทารกในครรภ์ การให้คำปรึกษากับผู้ป่วยในรายที่มีความผิดปกติ และมีความเสี่ยงสูง ในขณะตั้งครรภ์ รวมถึงการทำหัตถการต่างๆ ตลอดจนการติดตามหลังคลอดด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

 

ศูนย์เบาหวาน

เป็นศูนย์ที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีการจัดการแบบรายกรณี รวมถึงบริการให้คำปรึกษาการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ มีระบบคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานผ่านระบบไอที และยังเชื่อมโยงกับศูนย์ดูแลสุขภาพเท้าในด้านการดูแลแผลเท้าเบาหวาน และบริการตัดรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

-||-

 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

(www.ckphosp.go.th)

ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง

นอกจากให้บริการทางการแพทย์ ที่นี่ยังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งศูนย์ฯ ยังได้คิดค้นนวัตกรรม WAVE Sign ในการผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผล (NOTES) เป็นแห่งแรกของโลก

 

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พร้อมด้วยแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา และนักเวชศาสตร์การกีฬาผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้บริการทางการแพทย์ให้กับนักกีฬาบาดเจ็บ และผู้ป่วยตั้งแต่การผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า เอ็นไหล่ และหมอนรองกระดูกเข่า รวมไปถึงการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังการผ่าตัด เพื่อให้นักกีฬาหรือผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือใกล้เคียงที่สุด

 

*************************

เรื่องโดย : ปริม แสงอรุณ

ที่มา : BKK NEWS (กทม.สาร) ฉบับ 272

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด