TOP

พัฒนาสายด่วน กทม. 1555 รองรับบริการภาษามือ พร้อมสร้างโอกาส สร้างงานให้แก่ผู้พิการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ผลักดันหลายนโยบายพร้อมกันเพื่อให้กรุงเทพฯ น่าอยู่สำหรับทุกคน โดยเรื่องหนึ่งที่ กทม. ให้ความสำคัญคือ “คนพิการ” ที่พร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย 

 

พัฒนาสายด่วน กทม. 1555

รองรับบริการภาษามือ

ข่าวดีสำหรับกลุ่มคนพิการ คือ กทม. พัฒนาสายด่วน กทม. 1555 รองรับบริการสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ซึ่งเป็นกลุ่มความพิการที่มีสัดส่วนมากเป็นอันดับสอง รองจากความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ดังนั้น กทม. จึงได้พัฒนาสายด่วน กทม. 1555 รองรับการใช้งานภาษามือด้วยเทคโนโลยีของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service : TTRS) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยิน สามารถสื่อสารกับคนปกติได้ ผ่านการ Video Call โดยมีล่ามภาษามือสื่อสารออกมาเป็นข้อความเสียงแทนคนพิการ เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงบริการของ กทม. ได้อย่างครบถ้วน

 

สายด่วน กทม. 1555

สร้างโอกาส สร้างงานคนพิการ

จากนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงาน กทม. ซึ่งมีการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานแล้วกว่า 100 คน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคนพิการให้มากขึ้น กทม. เร่งเดินหน้าจ้างงานคนพิการเข้ามาทำงานอีกหลายอัตรา และส่งเสริมการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อาทิ ภารกิจของหน่วยงาน ความเหมาะสมกับประเภทของความพิการ ประสิทธิภาพในการทำงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่หน่วยงานเห็นสมควร 

สายด่วน กทม. 1555 สานต่อนโยบายดังกล่าว ร่วมส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ให้เข้ามาปฏิบัติงานการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ซึ่งสามารถทำงานที่บ้านได้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางที่อาจไม่สะดวกสำหรับคนพิการทางร่างกาย

 

นอกจากนี้ กทม. ยังได้เร่งประกาศรับสมัครงานคนพิการ ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต 50 เขต ให้ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท และกำหนดรูปแบบการทำงานให้มีความเหมาะสม ให้คนพิการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี รวมทั้งให้สามารถมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายด้วยเช่นกัน 

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กทม.

สายด่วน กทม. 1555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

www.bangkok.go.th/rongtook (24 ชั่วโมง)

เฟซบุ๊ก: ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร /ศูนย์ กทม. 1555

แพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร

ส่งไปรษณีย์: ศาลาว่าการ กทม. 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

มาด้วยตัวเอง: ศาลาว่าการ กทม. (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) และสำนักงานเขต (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.)

________________________________________________

เรื่องโดย: กองบรรณาธิการ Bangkok News (กทม.สาร) 

ที่มา: Bangkok News (กทม.สาร) ฉบับ 288

คลิกอ่านฉบับเต็มของ Bangkok News (กทม.สาร) ฉบับ 288 ได้ ที่นี่

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด