TOP

กรุงเทพฯ สมาร์ทซิตี้ เดินหน้าปรับภูมิทัศน์ และก่อสร้างทางจักรยาน คลองผดุงกรุงเกษม

กรุงเทพมหานครเตรียมเดินหน้า 5 แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างทางจักรยาน คลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานคร มีความคืบหน้าของแนวทางส่งเสริมการใช้จักรยาน เป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อรองรับการปั่นจักรยาน พร้อมไปกับการปรับปรุงทางจักรยานทั่วกรุง โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณปรับปรุงเส้นทางจักรยานบางขุนเทียนชายทะเล, ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม และ เส้นทางจักรยานเลียบคลอง ได้แก่ คลองแสนแสบ, คลองเปรมประชากร, คลองลาดพร้าว รวมไปถึงคลองผดุงกรุงเกษม ที่ กทม. เตรียมเดินหน้าแผนงาน 5 ด้าน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างทางจักรยาน

1 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้เสนอขอบเขตและแผนงานการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างทางจักรยานคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ด้วยแผนงานในด้านแรก คือ ด้านกายภาพ ที่มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ริมคลอง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถนน และ ทางเดินเลียบคลอง สามารถรองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (Universal Design)

 

2 ด้านการขนส่ง ได้วางเป้าหมายไว้เพื่อบริหารจัดการการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้จัดให้มีทางจักรยาน ที่สามารถใช้งานร่วมกับการเดินรถโดยสารได้อย่างต่อเนื่อง และลดจุดตัดของการเดินทางในแต่ละทางร่วมและทางแยก

3 ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับแผนงานด้านนี้ มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ร่มรื่น กระจายไปทั่วพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางคลอง พร้อมกับลดการใช้พลังงานของยานยนต์ ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ำ เป็นต้น รวมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำในคลองให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สร้างคลองใสสะอาดทุกวัน

4 ด้านการท่องเที่ยว ได้วางเป้าหมายไว้เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละย่านชุมชน ที่มีความสำคัญ สร้างความตระหนักรู้ รักษ์ชุมชน และพัฒนาการเผยแพร่ความรู้ ความสำคัญ และความเป็นมาของแต่ละสถานที่ในแนวเส้นทาง เตรียมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การนันทนาการ และการแสดงของชุมชน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านในคลองหรือบริเวณโดยรอบให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนเดิม

5 ด้านชุมชนสัมพันธ์ เตรียมแผนงานที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ เตรียมแผนจัดให้มีกิจกรรมร่วมกับภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในด้านการอนุรักษ์ การดูแลรักษาพื้นที่คลอง การแสดงของชุมชน การประกวดต่างๆ รวมไปถึงสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของชุมชนคนรักษ์คลองผดุงกรุงเกษมเชิงบูรณาการ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หากโครงการนี้แล้วเสร็จ จะเป็นอีกตัวเลือกในการเดินทางแก่ชาวกรุงเทพฯ และยังเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

 

****************

เรื่องโดย : อโนชา ทองชัย

Credit Photo: BKK NEWS (กทม.สาร) Issue 270

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด