TOP

พระราชประวัติ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา” ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระราชประวัติ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

พระราชสมภพ

เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑

 

การศึกษาและการทรงงาน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – พ.ศ.๒๕๔๖

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท แจลเวย์ จำกัด

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๕๑

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

ราชาภิเษกสมรส

 • เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
 • เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การทรงงานทางราชการ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

 • ทรงดำรงตำแหน่ง รักษาราชการนายทหารยุทธการฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.
 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.
 • ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส
 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ / ผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.
 • ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัตืการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 • ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฎิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฎิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)

ปี พ.ศ. ๒๕๖o

 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองสมุทราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)
 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

หลักสูตรการอบรมด้านการทหาร และอื่นๆ

 • ทรงสำเร็จการฝึกหลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของโรงเรียนและศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 • ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายร้อย-ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ เมื่อวันที่ ๑o ธันวาคม ๒๕๕๔
 • ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๙๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๕๙ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
 • ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
 • ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโญธิน ของโรงเรียนทหารนาวิกโญธิน เมื่อวันที่ ๒๗ ธัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๓o ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ทรงจบหลักสูตรการยิงปืนพกในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปราม เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

หลักสูตรการอบรมด้านการบิน

 • ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของหน่วยการบินพลเรือน กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T 41
 • ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกอากาศยานปีกติดลำตัว ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ทรงทำการบินกับเครื่องบิน แบบ Cessna T 41
 • ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พศ. ๒๕๕๕ ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ CT-4E และ PC-9
 • เสด็จ ฯ ไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ทรงผ่านการทดสอบ ยุโรป ออกใบอนุญาตโดยและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป ออกใบอนุญาตโดย สำนักงานการบินพลเรือน แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังนั้ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPL (A) ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna 172, Mooney M-20, Piper PA-34 Senece ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPL(A) โดยมี Type Rating ของเครื่องบินแบบ Boeing 737 300-900 และใบอนุญาตินักบินพาณิชย์เอก (ATPL-Theory)
 • ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ  Boeing 737-400  และ Boeing 737-800

 

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด