TOP

“ชิมชอปใช้” เที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ แจกเงินฟรี 1,000 บาท คนไทย 10 ล้านคน

จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 อนุมัติมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง แจกเงินคนไทย 10 ล้านคน ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า คนละ 1,000 บาท เพื่อการท่องเที่ยว ในโครงการ “ชิมชอปใช้” เที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยการ ซื้อสินค้าท้องถิ่น รับประทานอาหาร เข้าพักในโรงแรม และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ข้ามจังหวัดของตัวเอง โดยมุ่งเน้นไปที่ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และยังสามารถลงทะเบียน รับเงินแคชแบ็กคืน 15% จากการท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 30,000 บาท อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ

1.> ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นคนไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

2.> ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.> การรับเงินท่องเที่ยวจำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ จำกัดเพียง 10 ล้านคนแรกเท่านั้น

หมายเหตุ ครอบครัวหนึ่งจะลงทะเบียนหลายคนก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

 

ต้องการได้รับสิทธิ ต้องทำอย่างไร

1.> ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน ผ่านเว็บไซต์ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)”  https://thai.tourismthailand.org

2.> ช่วงเวลาของการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 จนกว่าสิทธิ์ 10 ล้านคนจะครบตามจำนวน

3.> เลือก 1 จังหวัดที่ต้องการจะเดินทางท่องเที่ยว (ต้องไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน)

4.> รอการยืนยันรับสิทธิจาก SMS ภายหลังจากลงทะเบียนประมาณ 2-3 วัน

 

เงื่อนไขในการใช้เงินเพื่อการท่องเที่ยว

1.> หลังจากลงทะเบียน และได้รับการยืนยันจาก SMS แล้ว ให้ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จาก Play Store สำหรับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android และ จาก App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS ซึ่งใช้เป็นระบบใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการโอนและการใช้จ่ายในวงเงินจำนวน 1,000 บาท รวมถึง รับเงินแคชแบ็กคืน 15% ผ่านแอปนี้ด้วยเช่นกัน จากยอดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม ซื้อสินค้าท้องถิ่น และค่าที่พัก รวมกันแล้วสูงสุดได้ไม่เกินคนละ 30,000 บาท หรือได้รับเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท

หมายเหตุ : วงเงิน 1,000 บาท ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 

2.> สำหรับผู้ประกอบการ รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ณ จังหวัดที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น

3.> การช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น จะต้องเป็นสินค้าโอท็อป ร้านวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

4.> ที่พัก จะต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5.> ต้องท่องเที่ยวในจังหวัดที่ลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 14 วัน (ช่วงระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น) ภายหลังจากได้รับ SMS ยืนยันแล้ว

6.> หากเกินระยะเวลาที่กำหนด แล้วยังไม่ได้ใช้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าว รัฐบาลจะตัดสิทธิทันที

7.> การโอนเงินแคชแบ็กคืน 15% จากยอดการใช้จ่าย โดยจะดำเนินการโอนเงินคืนภายในเดือนธันวาคม 2562

 

สอบข้อมูลเพิ่มเติม : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

 

 

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด