TOP

“มาฆบูชา” วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ทางพระพุทธศาสนา เรียนรู้ในรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน

หากพูดถึงเรื่องราวความรัก เรานึกถึงความรักรูปแบบไหนกันบ้างรักครอบครัว รักแบบคู่รัก รักเพื่อน เรียกได้ว่านิยามความรักมีหลากหลายรูปแบบ และไม่ได้มีเพียงเดือนกุมภาพันธ์ หรือวันวาเลนไทน์ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแห่งความรักสากล ที่จะแสดงความรักต่อกันได้เท่านั้น ยังมีวันความรักในอีกแง่มุมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา นับเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ วันที่องค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงหลักคำสอน ‘โอวาทปาติโมกข์’ อันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ให้มวลมนุษย์ตั้งมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ในวันที่เรียกว่า “มาฆปูรณมีบูชา” หรือ “วันมาฆบูชา”

วันนี้ได้เกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์พร้อมกันด้วยองค์ 4 นั่นคือ เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูป ได้เดินทางกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงโดยมิได้นัดหมาย ยังวัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ และ พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น โดยพระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ที่ได้อภิญญา 6 (แสดงฤทธิ์ได้ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ ระลึกชาติได้ กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ และมีญาณหยั่งรู้ในธรรมอันเป็นที่สิ้นแห่งกิเลสทั้งหลาย) รวมถึง เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น และ เป็นคืนวันเพ็ญเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย จึงเรียกวันนี้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” อีกด้วย

จะเห็นได้ว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ทรงสอนให้ทุกคนมีความรักอันยิ่งใหญ่ รักที่รู้จักการให้และเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกอย่างแท้จริง และชี้ทางแห่งการดับทุกข์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการยกให้วันมาฆบูชา เป็นวันกตัญญู และวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์

เมื่อ “ดอกกุหลาบ” เป็นสัญลักษณ์วันแห่งความรักวาเลนไทน์ “ดอกบัว” ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ทางพระพุทธศาสนา ดอกไม้พุทธบูชาที่ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความรักต่อองค์พระศาสดา ยังแฝงความหมายงดงามลึกซึ้ง แทนความดีงาม และเปรียบดอกบัวกับการพัฒนาคุณธรรม ดั่งดอกบัวสี่เหล่าที่เป็นเสมือนเข็มทิศนำทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การทำจิตให้บริสุทธิ์พร้อมตั้งกุศลจิตในการคิดดี ทำดี พูดดี ให้เกิดขึ้นในทุกๆ วันไม่เฉพาะแต่ในวันสำคัญอย่างวันมาฆบูชาเท่านั้น การยกระดับจิตดังกล่าวนี้จะก่อให้เกิดความรัก ความสงบสุข เรียนรู้ในรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน นำมาซึ่งสังคมสันติสุข และโลกก็จะมีสันติภาพ

 

——————–🙏——————–

เรื่องโดย : วัลลภา รัตน์ภาวรรณ์

Photo Credit: Freepix

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด