TOP

ชมฟรี! โครงการหนังพลังบุญ “อีกา จะกู่ร้องปองรักให้ก้องฟ้า” EKA : The HIV Band

เชิญชวนชมภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริง จากการรวมตัวของวัยรุ่นป่วยติดเชื่อ HIV ในวัดพระบาทน้ำพุ สืบเนื่องจากการที่พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) วัดพระบาทน้้าพุ จ. ลพบุรี ได้มีดำริให้จัดท้า “โครงการหนังพลังบุญ “หรือ“ Merit Movies Project ” เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความตระหนักรู้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังป้องกันตนให้ห่างพ้นจากโรคร้าย ที่สามารถท้าลายชีวิตความเป็นอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคตของผู้คนแต่ละชีวิตได้รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างผู้ป่วยติดเชื้อทั้งที่เป็นอยู่และได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติกับผู้คนในสังคมทั่วไป ตลอดจนข้อคิดคติธรรมที่สามารถน้ามาปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันของทุกคนในสังคมได้ ซึ่งภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ได้จัดสร้างขึ้นนั้น ล้วนสร้างจากเรื่องจริงซึ่งเป็นอุทาหรณ์ที่ดีของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เดินทางมาพ้านักพักรักษาตัวยังวัดพระบาทน้้าพุ โดยการบอกเล่าของ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต ทุกทุกเรื่องที่จัดสร้าง

ภาพยนตร์เรื่อง “อีกา จะกู่ร้องปองรักให้ก้องฟ้า” EKA : The HIV Band

รอบสื่อ รอบการกุศล (ชมฟรี) จำนวน 650 ที่นั่ง 

โรงภาพยนตร์ SFW เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563


สนใจชมภาพยนตร์ (ชมฟรี) 

คุณ สนิท ด่านประกอบกุล โทร 093 575 9795

 

 

 

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล