TOP

ททท. ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนไทยสู่สากล จัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ พันธมิตร 40 หน่วยงาน จัดโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020) และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Thailand Otop Tourism Award 2020) เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชน ไปพร้อมส่งเสริมและผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงานพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้นโยบายของรัฐที่มุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ของชาติ ขยายผลสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติ ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ในยามที่ประเทศจำเป็นต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายใน จากการที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด 19 ประเดิม 25 ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และ 100 ชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “การจัดประกวดในครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดประกวดรางวัลท่องเที่ยวชุมชนครั้งประวัติศาสตร์ ที่บูรณาการทำงานร่วมกันจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษากว่า 40 องค์กร จากวันนี้จนถึงเดือนกันยายน 2563 ทุกชุมชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และปิดท้ายด้วยการให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวต เพื่อให้ได้ผลตัดสินที่เป็นเอกฉันท์รอบด้านครบทุกมิติ รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จึงเป็นรางวัลที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกชุมชนอย่างแท้จริง”

 

สำหรับผู้ชนะจากการประกวดครั้งนี้ นอกจากจะได้รับโล่รางวัลแล้ว ยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อยอดขยายผลทางการตลาด และการขายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อต่างๆ มากมาย รวมทั้งการขายผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ระดับโลก Airbnb เป็นต้น ซึ่ง ททท. เชื่อมั่นว่ากิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ จะทำให้ชุมชนมีแรงจูงใจในการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนได้ทั้งในระดับประเทศ และขยายผลสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติได้อีกด้วย”

การจัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 ประเภทรางวัล คือ

 

1. ประเภทสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท

มี 5 สาขารางวัล ดังนี้
1) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)
2) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)
3) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)
4) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

5) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

 

2. ประเภทสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

มี 5 สาขารางวัล ดังนี้
1) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง
2) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
4) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย
5) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย

นอกจากนี้ ภายในงานได้ประกาศผลรายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด ได้แก่
• หมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท จำนวน 25 ชุมชน (แบ่งตามสาขาๆ ละ 5 ชุมชน)

• หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 100 ชุมชน

 

รายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ของแต่ละ ประเภทสาขา มีดังนี้ 

 1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience) 
 • วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 • ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
 • วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี 
 • กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง 
 • ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 
 1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism) 
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี 
 • ชุมชนท่องเที่ยงบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร 
 • กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี 
 • ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
 1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay) 
 • โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย 
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 • บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง 
 • ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย 
 • ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 
 1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism) 
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ 
 • ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง 
 • การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 
 • วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing) 
 2. ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี 
 3. ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 4. ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี 
 5. วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 6. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง 

รายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดการประกวดสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ของแต่ละประเภทสาขา มีดังนี้ 

 1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง 
 • ชุมชนนาตีน จังหวัดกระบี่ 
 • ชุมชนบ้านบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 • ชุมชนจักสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 • ชุมชนวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 • ชุมชนบ้านเมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่ 
 • ชุมชนบ้านเขากอบ จังหวัดตรัง 
 • ชุมชนบ้านตรัง จังหวัดปัตตานี 
 • ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่ 
 • ชุมชนบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร 
 • ชุมชนบ้านนาสะแบง จังหวัดยโสธร 
 • ชุมชนบ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี 
 • ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 
 • ชุมชนบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร 
 • ชุมชนบ้านบึงไม้ (รากไม้ตกแต่ง) จังหวัดสระบุรี 
 • ชุมชนบ้านชัยอุดม จังหวัดสุโขทัย 
 • ชุมชนหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ 
 • ชุมชนบ้านยางทอง จังหวัดอ่างทอง 
 • ชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่า (งานจักสาน) จังหวัดอ่างทอง 
 • ชุมชนบ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ 
 1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 • ชุมชนเมืองลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 • ชุมชนบ้านสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 • ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ จังหวัดนนทบุรี 
 • ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดน่าน 
 • ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน 
 • ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก 
 • ชุมชนบ้านทองหลาง จังหวัดพิษณุโลก 
 • ชุมชนบ้านร่องใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี 
 • ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดลำพูน 
 • ชุมชนบ้านผาหนาม จังหวัดลำพูน 
 • ชุมชนบ้านกุดป่อง จังหวัดเลย 
 • ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 
 • ชุมชนบ้านริมคลอง (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) จังหวัดสมุทรสงคราม 
 • ชุมชนบ้านทับทิมสยาม จังหวัดสระแก้ว 
 • ชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 • ชุมชนบ้านโคกน้อย จังหวัดอุดรธานี 
 1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
 • ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร 
 • ชุมชนบ้านน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 • ชุมชนบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 • กลุ่มชุมชนบ้านฉางหลาง จังหวัดตรัง 
 • ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม 
 • ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา 
 • ชุมชนบ้านหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 • ชุมชนซอยสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี 
 • ชุมชนบ้านบาลา จังหวัดนราธิวาส 
 • ชุมชนบ้านนากอ จังหวัดนราธิวาส 
 • ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน 
 • ชุมชนบ้านมณีพฤกษ์(กาแฟ) จังหวัดน่าน 
 • ชุมชนบ้านทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
 • ชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี 
 • ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม (กาแฟ) จังหวัดลำปาง 
 • ชุมชนหมู่บ้านบ่อแกน้อย จังหวัดสกลนคร 
 • ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา 
 • ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 
 • ชุมชนบ้านคลองนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ 
 • ชุมชนดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร 
 • ชุมชนบ้านสหกรณ์(เกลือ) จังหวัดสมุทรสาคร
 1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย 
 • ชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น 
 • ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 • ชุมชนบ้านสันทางหลวง (ไทยอง) จังหวัดเชียงราย 
 • ชุมชนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง 
 • ชุมชนบ้านพิมาน (ภูไท) จังหวัดนครพนม 
 • ชุมชนบ้านดู่นอก จังหวัดนครราชสีมา 
 • ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา 
 • ชุมชนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 • ชุมชนบ้านวังหอ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 • ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดน่าน 
 • ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 • ชุมชนบ้านลานข่อย จังหวัดพัทลุง 
 • ชุมชนบ้านบางหวาน จังหวัดภูเก็ต 
 • ชุมชนบ้านคอเอน จังหวัดภูเก็ต 
 • ชุมชนบ้านป่าปุ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 • ชุมชนบ้านห้องแซง จังหวัดยโสธร 
 • ชุมชนบ้านสระโบสถ์ จังหวัดราชบุรี 
 • ชุมชนบ้านศรีดอนมูล จังหวัดลำปาง 
 • ชุมชนบ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน 
 • ชุมชนบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย 
 • ชุมชนบ้านกุดจิ จังหวัดสกลนคร 
 • ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา 
 • ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย 
 • ชุมชนบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ 
 • ชุมชนบ้านหนองกุงพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภู 
 • ชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ จังหวัดอุดรธานี 
 • ชุมชนบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี 
 • ชุมชนบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี 
 • ชุมชนบ้านเสี้ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 • ชุมชนบ้านสะนำ จังหวัดอุทัยธานี 
 1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย 
 • ชุมชนบ้านปางห้า จังหวัดเชียงราย 
 • ชุมชนบ้านสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 • ชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 • ชุมชนบ้านกิวเลน้อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 • ชุมชนบ้านสันป่าม่วงกลาง จังหวัดพะเยา 
 • ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่ 
 • ชุมชนบ้านพุงหลวง จังหวัดแพร่ 
 • ชุมชนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 • ชุมชนบ้านศรีล้อมแสงเมือง จังหวัดลำปาง 
 • ชุมชนบ้านแพะ จังหวัดลำพูน 
 • ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน 
 • ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 
 • ชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 • ชุมชนบ้านเมืองบางโพธิ์งาม จังหวัดหนองคาย 

สำหรับการจัดประกวดทั้ง 2 ประเภท จะดำเนินการภายใต้รูปแบบเดียวกัน คือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกหน่วยงาน จะร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตัดสิน ขณะเดียวกัน ททท. ยังได้ให้ความสำคัญกับการเชิญชวนนักท่องเที่ยว เข้ามาร่วมโหวตเลือกสุดยอดชุมชน และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 2 ด้าน ทั้งจากคะแนนพิจารณาของกรรมการ 70% และ คะแนนโหวตจากนักท่องเที่ยว 30% โดย ททท.จะจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day ในส่วนของรางวัลสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ให้คะแนนตัดสินและมอบรางวัล ในช่วงปลายปี 2563 นี้ 

 

ติดตามข่าสารเพิ่มเติม : www.trtaward.com
Facebook: Thailand Rural Tourism Awards

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด