TOP

รัฐบาลเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมกันจัดเตรียมพิธีและพร้อมที่จะดำเนินการพิธีพลีกรรมตักน้ำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และตามโบราณราชประเพณีแล้ว ซึ่งในวันพรุ่งนี้ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๗ แห่งทั่วประเทศ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษก

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสามารถเข้าร่วมในพิธีอันเป็นมงคลยิ่งในวันที่ ๖ , ๘ และ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับกำหนดการจัดทำน้ำอภิเษกในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒      เป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาครและเคลื่อนขบวนรถไปยังสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒     พิธีทำน้ำอภิเษก

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒     พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

ที่มา: https://phralan.in.th

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด