TOP

นำร่องตรวจโควิด-19 ฟรี! เริ่มที่กรุงเทพฯ สำหรับกลุ่มเสี่ยงผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 ลงทะเบียน 15 เม.ย. นี้

จากกรณีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยหลายกรณีเชื่อมโยงกับสถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ ซึ่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แจ้งให้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ ในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการคัดกรองโรค และการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อลดความแออัดในการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี! ซึ่งจะเริ่มต้นนำร่อง วันที่ 17 เมษายนนี้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

-||-

 

ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจ

สำหรับผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจ สามารถลงทะเบียนจองคิวตรวจผ่านระบบแอปพลิเคชันออนไลน์ของโครงการ “แรงงานเราสู้ด้วยกัน” และผู้ที่จะได้เข้าตรวจ คือ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ สปสช. กำหนด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรอง ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย ในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยจะได้รับการรักษาฟรี ซึ่งมีโรงพยาบาล จำนวน 81 แห่ง ที่มีความพร้อมและมีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง มี HQ 200 กว่าเตียง

-||-

 

กลุ่มเสี่ยงตามที่ สปสช. กำหนด

(ก.) ผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง คือ
1) 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
1.1) สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19
1.2) ไปในสถานที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
1.3) เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
1.4) ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค
2) แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

(ข.) กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปรับการตรวจคัดกรองได้ โดย สปสช.ได้ปรับแก้ประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย

-||-

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ที่ต้องการจองคิว ปฏิบัติดังนี้

  • คลิกเข้าเว็บไซต์ของ ระบบประกันสังคม 👉 (ที่นี่)
  • จากนั้นผู้ประกันตนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต เพื่อกรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วย

-||-

 

เปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

เริ่มเปิดลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยแต่ละวันลงทะเบียนได้วันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน ช่วงบ่าย 1,500 คน หากผู้ประกันตนรายใดลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัด จะต้องลงทะเบียนใหม่ และเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เรียบร้อยแล้ว สามารถกลับบ้านได้ทันที เนื่องจากผลการตรวจจะส่งทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

“ขอเน้นย้ำว่า ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.กำหนด ยังคงสามารถตรวจโควิด-19 ได้ฟรีทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นสิทธิของคนไทยทุกคน การเพิ่มหน่วยบริการตรวจที่จะเปิดแห่งแรกใน กทม. นั้น เป็นการเพิ่มช่องทางหรือทางเลือกหนึ่งเพื่อบริการผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว ลดความแออัดหรือรอคิวนาน ซึ่งกระทรวงแรงงานจะพิจารณาเพิ่มหน่วยบริการสำหรับผู้ประกันตนให้มากขึ้นต่อไป” นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

 

สอบถามเพิ่มเติม: สายด่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โทร. 1330

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด