TOP

กทม. เร่งเดินหน้าลดความเสี่ยง สร้างเมืองปลอดภัยดี ด้วย BKK Risk Map

หากพูดถึงเรื่อง “เมืองปลอดภัยดี” ตามนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2561 – 2580) ตามยุทธศาสตร์ “การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์” ซึ่งครอบคลุมด้านอาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติเหตุ ความปลอดภัยทางโครงสร้างพื้นฐาน ภัยพิบัติที่เป็นสาธารณภัยทั้งหมด และสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม

 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้วยการบริหารจัดการชุดข้อมูลความเสี่ยง เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ โดยหนึ่งในนโยบายที่เร่งดำเนินการคือ การพัฒนาข้อมูลดิจิทัล พื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map) ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

 

BKK Risk Map คืออะไร

BKK Risk Map คือ การกำหนดแผนที่จุดเสี่ยงในกรุงเทพฯ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ เข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงทุกรูปแบบ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ชีวิตในเมือง ทั้งการเดินทาง การเลือกโซนที่อยู่อาศัย การอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการระวังภัยแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดการกับจุดเสี่ยงในเมืองได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

 

ใช้ BKK Risk Map

เปิดข้อมูล 5 ภัย

กทม. ได้เปิดข้อมูล 5 ภัย จาก BKK Risk Map ที่คนกรุงเทพฯ ต้องเสี่ยงภัยในปัจจุบัน ได้แก่ อุทกภัย, อัคคีภัย, จุดเสี่ยงอันตราย, ความปลอดภัยทางถนน และมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ซึ่งได้รวบรวมฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลจุดมืด, ข้อมูลสถิติอาชญากรรม, ข้อมูลอุบัติเหตุ, ข้อมูลน้ำท่วม, ข้อมูลพื้นที่ต่ำ, ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นวิเคราะห์และนำข้อมูลความเสี่ยงของทั้ง 5 ภัย ดังกล่าว มาพัฒนาสภาพแวดล้อมบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงและเพิ่มแสงสว่าง เพิ่มกล้องวงจรปิด การจัดจุดตรวจเวรยามเทศกิจหมุนเวียน หรือประสานร่วมกับตำรวจในการยกระดับความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สร้างเมืองปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคน

นอกจากนี้ กทม. ยังแนะนำให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก BKK Risk Map ด้วยการดูแผนที่แสดงน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ แบบเรียลไทม์ ติดตามค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างแม่นยำเพราะมีการเพิ่มเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นให้มีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งสามารถเรียกดูแผนที่แสดงศักยภาพการดับเพลิงของ กทม. ได้ด้วยเช่นกัน โดยในอนาคต BKK Risk Map อาจจะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

 

เพียงสแกน QR Code นี้เพื่อเข้าถึง BKK Risk Map ได้ทันที

 

เรื่องโดย: กองบรรณาธิการ Bangkok News (กทม.สาร)

ที่มาและภาพ: Bangkok News (กทม.สาร) Issue 284 (01/2566)

คลิกอ่านเพิ่มเติม BANGKOK NEWS (กทม.สาร) Issue 284 (01/2566)👉 ที่นี่

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด